Belépés

1. Általános rendelkezések

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ALL-NEWS Médiaügynökség és Szolgáltató Betéti Társaság (1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42.; cégjegyzékszám: 01-06-795603, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által működtetett közösségi oldalon (www.onlyonestep.net, a továbbiakban közösségi oldal) nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A jelen szabályzat érvényes az Adatkezelőnek a közösségi oldallal kapcsolatos minden olyan szolgáltatására, termékére, márkájára, melyre nem vonatkozik külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, illetve mely erre a szabályzatra hivatkozik.

Az adatkezelés célja a közösségi oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Az adatkezelésre a közösségi oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a közösségi oldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Törvényi felhatalmazás alapján eljáró hatóság hivatalos megkeresésére köteles a Szolgáltató a Felhasználóról tárolt adatokat kiadni a hatóságoknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Jelen dokumentum magyar nyelven készült. Amennyiben a fordítás szövegének bármely pontja ellentmond a magyar változatnak, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

A felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre („magánszemélyekre”) vonatkoznak, mert ilyenek kizárólag velük kapcsolatban értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: GDPR) 13. cikke;

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.).

2. Fogalmak

Adatkezelő: ALL-NEWS Médiaügynökség és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely és levelezési cím: HU-1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42.

Email cím: sajtoiroda@hirmagazin.eu

Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a közösségi oldal szolgáltatásait (regisztrációval vagy anélkül) használja

Használat: tartalom feltöltése, beküldése, tárolása, elküldése, fogadása, tartalom felhasználása, hosztolása, tárolása, reprodukálása, módosítása, származékos művek létrehozása, megosztása, közzététele, nyilvános előadása, nyilvános megjelenítése és terjesztése.

IP-cím: az Internet Protocol cím rövidítése, az internetkapcsolattal rendelkező eszközök hálózati azonosító száma. Ezek a számok általában földrajzi tényezők alapján tömbökben kerülnek kiosztásra. Az IP-cím használható arra is, hogy meghatározzák azt a helyet, ahonnan az adott eszköz csatlakozik az internethez.

Közzététel: a közösségi oldalon vagy a közösségi oldal használatával hozzáférhetővé tesz.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Tartalom: a közösségi oldalon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől vagy kizárólag a közösségi oldalon való elérhetőségétől.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és az adatokat megismerő személyek köre

a) A regisztráció során a Felhasználó által megadott adatok:

 • családi és utónév,

 • felhasználónév,

 • e-mail cím,

 • jelszó,

 • születési idő,

 • nem,

 • ország,

 • a Felhasználó által elérhetővé tett fénykép,

 • rövid bemutatkozás.

Az adatok kezelésének célja:

 • családi és utónév: a Felhasználóval történő kapcsolattartás és a Felhasználó azonosításának megkönnyítése;

 • felhasználónév: az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges;

 • e-mail cím: az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás;

 • jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja;

 • születési idő: a regisztrációs korhatár ellenőrzése és a korcsoportokba való besorolása miatt szükséges;

 • nem: a nemek szerinti csoportba való soroláshoz szükséges;

 • ország: kizárólag statisztika célokat szolgál;

 • a Felhasználó által elérhetővé tett fénykép: a Felhasználó azonosításának megkönnyítése;

 • Rövid bemutatkozás: a Felhasználó megismerésének része.

Az adatokat megismerő személyek köre:

 • családi és utónév: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető, könyvelő, postai szolgáltató;

 • felhasználónév: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • e-mail cím: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • jelszó: Adatkezelő, rendszerüzemeltető;

 • születési idő: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • nem: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • ország: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • a Felhasználó által elérhetővé tett fénykép: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • Rövid bemutatkozás: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatások teljesítése, az elszámolások rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (például rendszerüzemeltető, postai szolgáltató, könyvelő, egyéb szolgáltató) vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

b) A szolgáltatások használata során megadott és keletkező adatok:

 • a Felhasználó által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk,

 • a szolgáltatások módjának használatáról, gyakoriságáról, időtartamáról adatok,

 • a Felhasználóból aktivitást kiváltó tartalmakról adatok,

 • a Felhasználónak érkező és a Felhasználó által küldött üzenetek,

 • a szolgáltatások igénybevétele során a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk,

 • azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, és ezekkel kapcsolatos adatok - az által megadott engedélyek függvényében, melyeken a szolgáltatásokat eléri a Felhasználó.

Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az adatok kezelésének célja:

 • a Felhasználó által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk: a Felhasználóval történő kapcsolattartás és a Felhasználó azonosítása megkönnyítése, továbbá a felhasználók jogainak védelme érdekében;

 • a szolgáltatások módjának használatáról, gyakoriságáról, időtartamáról adatok: statisztika célok;

 • a Felhasználóból aktivitást kiváltó tartalmakról adatok: statisztika célok;

 • a Felhasználónak érkező és a Felhasználó által küldött üzenetek: kommunikáció a Felhasználóval és a felhasználók között, továbbá a felhasználók jogainak védelme érdekében;

 • a szolgáltatások igénybevétele során a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk: a Felhasználó azonosítása és a pénzügyi tranzakciók azonosítása, illetve könyvelési és adminisztrációs célok, valamint a Felhasználó jogainak védelme érdekében;

 • azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, és ezekkel kapcsolatos adatok - az által megadott engedélyek függvényében, melyeken a szolgáltatásokat eléri a Felhasználó: statisztikai célok és a felhasználók jogainak védelme érdekében.

Az adatokat megismerő személyek köre:

 • a Felhasználó által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • a szolgáltatások módjának használatáról, gyakoriságáról, időtartamáról adatok: Adatkezelő, rendszerüzemeltető;

 • a Felhasználóból aktivitást kiváltó tartalmakról adatok: Adatkezelő, rendszerüzemeltető;

 • a Felhasználónak érkező és a Felhasználó által küldött üzenetek: Adatkezelő, az üzenettel érintett felhasználók (a küldő és a címzett), rendszerüzemeltető;

 • a szolgáltatások igénybevétele során a fizetési műveletekkel kapcsolatos információk: Adatkezelő, rendszerüzemeltető, könyvelő;

 • azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, és ezekkel kapcsolatos adatok - az által megadott engedélyek függvényében, melyeken a szolgáltatásokat eléri a Felhasználó: Adatkezelő, rendszerüzemeltető.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatások teljesítése, az elszámolások rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, postai szolgáltató, könyvelő, egyéb szolgáltató) vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

c) A rendszer működtetése során automatikusan technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 • a Felhasználó bejelentkező informatikai eszközének IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, továbbá néhány hasonló jellegű információ. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a rendszer használata során automatikusan naplózza.

Az adatok kezelésének célja:

 • a Felhasználó bejelentkező informatikai eszközének IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, továbbá néhány hasonló jellegű információ: az információk kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek hasznosításra a szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása, a felhasználók jogainak védelme érdekében és statisztikai célokra.

Az adatokat megismerő személyek köre:

 • a Felhasználó bejelentkező informatikai eszközének IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, továbbá néhány hasonló jellegű információ: Adatkezelő, rendszerüzemeltető.

4. Az adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a regisztrációval és a közösségi oldal használatával hozzájárulást adja a személyes adatainak a kezelésére.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított legfeljebb 26 hónapig tárolja. Ez a rendelkezés nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a közösségi oldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a személyes fiók törlésével bármikor visszavonhatja.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, előzetes írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.

Minden olyan esetben, ha az adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó felhasználónevének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott felhasználónévről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott felhasználónéven történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki a felhasználónevet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a közösségi oldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A közösségi oldal rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A Felhasználó adatai ezen a titkosított csatornán keresztül jutnak el a közösségi oldalra, így jelszava és egyéb személyes adata védve van az illetéktelen személyektől.

6. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az Adatkezelő nyilvános dokumentumainak változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A regisztráció során megadott e-mail címre a Felhasználó a szolgáltatások használatával kapcsolatban közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat kaphat. Ezen kommunikációs formák némelyike kikapcsolható.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül.

a) Tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési cél miatt,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli,

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján,

 • mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy

 • kinek továbbította

a személyes adatait.

Az Adatkezelő az erre irányuló kérelmet legfeljebb 30 napon belül a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

b) Helyesbítéshez való jog

Egyes adatait a Felhasználó a személyes fiókjában maga is helyesbítheti; egyéb esetekben a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 8 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c) Törléshez való jog

Egyes adatait a Felhasználó a személyes fiókjában maga is törölheti; egyéb esetekben a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban, a személyes fiókjának törlésével egyidejűleg kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelemnek a személyes adat törlésére vonatkozó részét az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el - a személyes fiók törlésére vonatkozó kérés teljesítése mellett, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, ilyen esetekben az adatokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét legfeljebb 8 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

d) A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná. A Felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a Felhasználó szerint az Adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

e) Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (rövidítve: Infotv.),valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

f) Egyéb bejelentések kezelése

A Szolgáltató nem ellenőrzi a közösségi oldalon megjelenő valamennyi tartalmat. Amennyiben a Felhasználó tapasztalja, hogy más felhasználó által feltöltött, megjelenített tartalom jogsértő vagy sérti a Szolgáltató jelen szabályzatban vagy egyéb, a közösségi oldal használatára vonatkozó dokumentumban, szabályzatában foglaltakat, akkor ezt a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban jelezni tudja a Szolgáltató felé, aki ezeket a bejelentéseket köteles legfeljebb 30 napon belül kivizsgálni, és vizsgálat eredményéről a bejelentő Felhasználót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben tájékoztatni a jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett köteles. A Szolgáltató a bejelentésben foglaltakat titkosan kezeli. A bejelentésről - a bejelentés kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatóságokon, személyeken és a Szolgáltatón kívül - harmadik személy (beleértve a jogsértő vagy dokumentumokat, szabályzatokat sértő tartalom elhelyezéséért felelős Felhasználót) nem szerezhet tudomást.

8. Cookie-k és képpont-kódok

a) Cookie-k

A cookie egy olyan, betű és szám karakterekből álló kisméretű fájl, ami online eszközökre (pl. számítógép merevlemez, telefon) kerül letöltésre, amikor a Felhasználó a közösségi oldalra belép. A cookie engedi, hogy a közösségi oldal felismerje a Felhasználó online eszközét, így a közösségi oldal részére a Felhasználóról egyedi információk tárolódnak el (pl. kiválasztott nyelv). Így a Felhasználónak a közösségi oldalra történő későbbi látogatása során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

A közösségi oldalra belépéssel a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató cookie-kat helyez el a Felhasználó számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudja, hogyan használja a közösségi oldalt.

A Felhasználó beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Amennyiben a Felhasználó szeretné letiltani, blokkolni a közösségi oldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a böngészője beállításaiban. A böngészője Segítség funkciója, vagy mobil telefonja használati útmutatója lesz segítségére ebben. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A közösségi oldalon az alábbi cookie-k vannak használatban:

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. A munkamenet cookie-k segítik a közösségi oldalt “emlékezni” arra, hogy a Felhasználó az előző oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia.

 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a Felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a közösségi oldal felhasználóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A cookie típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik a Felhasználó online eszközén. A közösségi oldalon alkalmazott állandó cookie fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a közösségi oldalt.

 • DART cookie: egyes külső hirdető cégek úgynevezett „DART cookie“-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A „DART cookie“ lehetővé teszi, hogy a Felhasználó számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó közösségi oldalon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy a Felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail, egyéb elérhetőségi adatát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek (http://www.google.com/policies/technologies/ads/) felkeresésével.

 • Google analytics cookie: az Adatkezelő a közösségi oldal látogatottságának méréséhez és felhasználók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja. A Google Analytics program a Felhasználó számítógépén cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjt. Ezek a cookie-k személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő információt szerez főként arról, hogy hány Felhasználó kereste fel közösségi oldalt, a felhasználó mennyi időt töltöttek a közösségi oldalon, a program felismeri a Felhasználó IP címét, ezért tudja követni, hogy a Felhasználó visszatérő vagy új Felhasználó-e, követhető továbbá, hogy a Felhasználó milyen utat tett meg a közösségi oldalon és hova lépet be. A Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.

 • Facebook cookie: a közösségi oldal a facebook.com Social Plugins szolgáltatását alkalmazza (Üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). A Plugin szolgáltatást a Facebook logóján, illetve a „Facebook Social Plugin” adalékon ismerhető fel. Ha a Felhasználó pl. a „Tetszik” gombra klikkelt, vagy kommentárt adott fel, böngészőjéről a megfelelő információ közvetlenül a Facebook-ra kerül, és ott tárolódik. Emellett Facebook a Felhasználó preferenciáit Facebook-os barátai előtt nyilvánossá teszi. A Felhasználó böngészője Facebook-on tárolás céljából akkor is továbbít információt (pl. a Felhasználó IP-címét, milyen honlapot hívott fel, stb.), ha nem jelentkezett be. A Felhasználó személyes adatainak Facebook általi kezelésének részleteit, illetve ezzel kapcsolatos személyi jogait a Felhasználó megismerheti a Facebook adatvédelmi útmutatójából (http://www.facebook.com/policy.php).

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezi a Szolgáltató a sütik használatát a Felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére a közösségi oldalon.

b) Képpont-kódok

A képpont-kódok (más néven átlátszó GIF-ek, adatgyűjtő jelek vagy képpontok) a közösségi oldalon vagy alkalmazásokban elhelyezett kisméretű kódtömbök, amelyek lehetővé teszik a cookie-k leolvasását és elhelyezését, valamint adatok továbbítását a Szolgáltató felé. Az ennek eredményeként létrejött kapcsolat olyan információkat tartalmazhat, mint a készülék IP-címe, az időpont, amikor a Felhasználó megtekintette a képpontot, az aktuálisan használt böngészőhöz vagy készülékhez társított azonosító és a használt böngésző típusa.

9. Egyéb

Amennyiben az Adatkezelő nem él jelen dokumentumban meghatározott jogaival, az nem jelenti az arról a jogról való lemondást.

Jelen dokumentumból eredő felhasználói jognak vagy kötelezettségnek másra történő átruházása csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.