Belépés

1. Általános rendelkezések

A jelen dokumentum az ALL-NEWS Médiaügynökség és Szolgáltató Betéti Társaság (1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42.; cégjegyzékszám: 01-06-795603, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.onlyonestep.net közösségi oldallal (a továbbiakban: közösségi oldal) összefüggő valamennyi szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A szolgáltatások használatával vagy az azokhoz történő hozzáféréssel a Felhasználó elfogadja a jelen dokumentumban foglaltakat.

Az oldalon található alkalmazásokkal, termékkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan lehetnek speciális felhasználási feltételek, melyeket az adott alkalmazás, termék vagy szolgáltatás használata előtt el kell fogadni. Amennyiben az ilyen speciális felhasználási feltételek és a jelen dokumentum rendelkezései egymásnak ellentmondanak, akkor a jelen dokumentumban foglaltak csak azon részben érvényesek, ahol a speciális felhasználási feltételek nem tartalmaznak rendelkezést.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentum a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított dokumentumban foglaltakat.

Jelen dokumentum magyar nyelven készült. Amennyiben a fordítás szövegének bármely pontja ellentmond a magyar változatnak, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

2. Fogalmak

Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a közösségi oldal szolgáltatásait (regisztrációval vagy anélkül) használja.

Használat: tartalom feltöltése, beküldése, tárolása, elküldése, fogadása, tartalom felhasználása, hosztolása, reprodukálása, módosítása, származékos művek létrehozása, megosztása, közzététele, nyilvános előadása, nyilvános megjelenítése és terjesztése.

IP-cím: az Internet Protocol cím rövidítése, az internetkapcsolattal rendelkező eszközök hálózati azonosító száma. Ezek a számok általában földrajzi tényezők alapján tömbökben kerülnek kiosztásra. Az IP-cím használható például arra is, hogy meghatározzák azt a helyet, ahonnan az adott eszköz csatlakozik az internethez.

Közzététel: a közösségi oldalon vagy a közösségi oldal használatával hozzáférhetővé tesz.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Szenzitív adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Tartalom: a közösségi oldalon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől vagy kizárólag a közösségi oldalon való elérhetőségétől.

 

3. Adatkezelés és adatvédelem

A Felhasználó által a közösségi oldal használata során megadott adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre. Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalmazza.

 

4. Regisztráció

A Felhasználó a regisztráció során vállalja, hogy:

 • 18. életévét betöltötte;

 • valódi személyes adatait adja meg;

 • egy személyes fióknál többet nem hoz létre;

 • más nevében - az ő engedélye nélkül - nem hoz létre személyes fiókot;

 • amennyiben személyes fiókja letiltásra kerül, engedély nélkül nem hoz létre új fiókot;

 • nem adja ki jelszavát másnak, amennyiben megteszi, az ebből eredő károkozásokért felelős;

 • személyes fiókját nem ruházhatja át másra, amennyiben megteszi, az ebből eredő károkozásokért felelős;

 • felhasználónevének megválasztása során mások személyiségi jogait nem sérti, nem jár el rosszhiszeműen, félrevezető, megtévesztő felhasználónevet nem választ.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során nyilvánvalóan megsérti az előbb felsoroltakat, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Felhasználó kitiltására a közösségi oldalról.

A Felhasználó a regisztrációval:

 • tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Magyarországra továbbítsák és ott dolgozzák fel;

 • tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a Felhasználó állama és Magyarország közötti kapcsolat alapján a Felhasználó számára tiltott a Magyarországról származó termékek, szolgáltatások vagy szoftverek, alkalmazások használata és fogadása, akkor nem fog a közösségi oldalon keresztül ilyen tevékenységet végezni.

 

5. Az oldal használata

A szolgáltatások igénybevétele során a jelen dokumentumban foglaltakat be kell tartani. Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a jelen dokumentumban foglaltakat, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

A szolgáltatások használatával a Felhasználó nem szerez sem a szolgáltatásokra, sem pedig az általa elérhető tartalmakra vonatkozóan semmilyen tulajdonjogot. A Felhasználó nem használhatja fel a szolgáltatásokból származó tartalmakat, kivéve, ha erre engedélyt kapott a tartalom tulajdonosától, illetve ha azt törvény lehetővé teszi.

Valamennyi szolgáltatás elérhető mobileszközön, ezért ezeket a Felhasználónak olyan módon kell használnia, hogy a használatuk ne vonja el a figyelmét és ne akadályozza a közlekedési és a biztonsági szabályok betartásában.

A Felhasználó a szolgáltatások használatával kapcsolatban közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat kaphat. Ezen kommunikációs formák némelyike kikapcsolható.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • nem használja a közösségi oldalt törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű tevékenységekre sem közvetlenül, sem közvetve;

 • nem folytat olyan tevékenységet, mely a közösségi oldal működését vagy megjelenését megbénítja, túlterheli, korlátozza, gyengíti;

 • nem távolítja el, nem teszi olvashatatlanná és nem módosítja a szolgáltatásokat vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket;

 • nem tölt fel vírusokat vagy más kódokat;

 • nem csatlakozik a közösségi oldalhoz automatikus eszközök használatával (például: robotok, harvester botok, spiderek, scraperek);

 • előzetes engedély nélkül nem gyűjt felhasználói tartalmat vagy információt;

 • nem kér más felhasználóktól belépési információt, és nem fér hozzá más fiókjához;

 • nem kényszerít, nem félemlít meg, nem zaklat más felhasználót; 

 • nem tesz közzé és nem oszt meg olyan tartalmat (továbbiakban: tiltott tartalom), mely:

  • törvénytelenség elkövetésére hív fel vagy ösztönöz,

  • bűncselekmény elkövetésére hív fel vagy ösztönöz,

  • erőszakra ösztönöz,

  • fiktív vagy valóságos erőszakot tartalmaz,

  • fenyegető, 

  • alkalmas a gyűlöletkeltésre, 

  • véres, romboló hatású, degradáló megjelenítést tartalmaz,

  • szexuális,

  • pornográf.

 • nem küld és nem oszt meg kéretlen üzeneteket;

 • felhatalmazás nélkül nem tesz közzé kereskedelmi üzeneteket, hirdetéseket;

 • nem jelenít meg olyan tartalmat és nem tanúsít olyan magatartást, mely sérti vagy csorbítja más személyiségi jogait;

 • nem jelenít meg olyan tartalmat, mely más személy szenzitív adatait tartalmazza;

 • nem jelenít meg olyan tartalmat és nem tanúsít olyan magatartást, mely törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütközik;

 • amennyiben információt gyűjt a többi felhasználóról, azt csak az érintettek hozzájárulásával és a szükséges hatósági engedélyek birtokában teszi, továbbá feltünteti, hogy az információgyűjtésre kinek az érdekében (nevében, megbízásából) kerül sor;

 • a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használja a közösségi oldal szerzői jogvédelem alatt álló tartalmait, védjegyeit, márkajelzéseit, valamint a közösségi oldal logoját.

 

Amennyiben a Felhasználó nyilvánvalóan megsérti az előbb felsoroltakat, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a sértő tartalmak eltávolítására, és egyben felhívja a Felhasználót a további hasonló magatartásoktól való tartózkodásra.

Amennyiben a Felhasználó ismételten megsérti a jelen dokumentumban leírtakat, akkor a Szolgáltató először 15 napra felfüggeszti a Felhasználó fiókját, mely idő alatt a Felhasználónak lehetősége van ellenvetéssel élni. Amennyiben ellenvetéssel nem él, vagy az ellenvetése nem alapos, akkor a Szolgáltató véglegesen kitiltja a Felhasználót a közösségi oldalról. Ebben az esetben a regisztrációs és minden egyéb befizetett díjat elveszít a kitiltott Felhasználó.

A Szolgáltató nem ellenőrzi a közösségi oldalon megjelenő valamennyi tartalmat. Amennyiben a Felhasználó tapasztalja, hogy más felhasználó által feltöltött, megjelenített tartalom jogsértő vagy sérti a Szolgáltató jelen dokumentumban vagy egyéb, a közösségi oldal használatára vonatkozó , dokumentumában, szabályzatában foglaltakat, akkor ezt a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban jelezni tudja a Szolgáltató felé, aki ezeket a bejelentéseket köteles legfeljebb 30 napon belül kivizsgálni, és vizsgálat eredményéről a bejelentő Felhasználót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben tájékoztatni az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltak betartása mellett köteles. A Szolgáltató a bejelentésben foglaltakat titkosan kezeli. A bejelentésről - a bejelentés kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatóságokon, személyeken és a Szolgáltatón kívül - harmadik személy (beleértve a jogsértő vagy szabályzatokat, dokumentumokat sértő tartalom elhelyezéséért felelős Felhasználót) nem szerezhet tudomást.

 

6. Felelősség

A személyes fiók védelme érdekében a jelszó titokban tartása a Felhasználó felelőssége, mivel a Felhasználó felel a személyes fiókjában vagy az azon keresztül történő tevékenységekért.

A szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

A Szolgáltató a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó felhasználónevének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott felhasználónévről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott felhasználónéven történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki a felhasználónevet regisztrálta.

A közösségi oldalon található külső hivatkozások (az onlyonestep.net-től eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltatások megjeleníthetnek nem a Szolgáltató tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat a Szolgáltató felülvizsgálhatja annak megállapítása céljából, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a Szolgáltató jelen dokumentumban vagy egyéb, a közösségi oldal használatára vonatkozó szabályzatában foglaltakat. Amennyiben a felülvizsgálat során nyilvánvalóvá válik a jogsértés vagy a vonatkozó szabályok megsértése, akkor a Szolgáltató ezeket a tartalmakat eltávolítja vagy megjelenítésüket megtagadja. A Szolgáltató nem ellenőrzi a közösségi oldalon megjelenő valamennyi tartalmat.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.

A közösségi oldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.

 

7. Viták rendezése

A Felhasználó minden, a jelen dokumentumból vagy a közösségi oldallal kapcsolatos, abból eredő követelését vagy kárigényét elsősorban békés úton, peren kívüli egyeztetéssel rendezi, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor peres úton, kizárólag a magyarországi bíróságok előtt köteles rendezni. A Felhasználó vállalja, hogy minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából aláveti magát ezen bíróságok illetékességének. Magyarország joga irányadó az ilyen követelés vonatkozásában.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

8. Hatály

Jelen dokumentumban megfogalmazott jogok és kötelezettségek attól az időponttól illetik, illetve terhelik a Felhasználót, amikor elkezdi használni a közösségi oldalt, illetve annak a szolgáltatásait.

A Felhasználó önmaga törölheti a személyes fiókját a fiókjának a beállítás menüpontjában vagy kérheti a személyes fiókjának törlését a privacy@onlyonestep.net e-mail címen keresztül írásban. A Felhasználó kérelmét a Szolgáltató legfeljebb 8 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Amikor a fiók törlésre kerül, törlődnek a Felhasználó által közzétett adatok is. A személyes fiók törlésével azok az adatok, amelyeket mások tettek közzé a Felhasználóról, nem törlődnek, mivel azok nem a Felhasználó személyes fiókjához tartoznak.

Amennyiben a Felhasználó megsérti a közösségi oldal használatára vonatkozó bármely dokumentumot, szabályzatot, vagy tevékenységével, magatartásával egyéb módon kockáztatja, veszélyezteti a közösségi oldal vagy a Szolgáltató működését, vagy lehetséges jogvitának teszi ki a Szolgáltatót, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználót kitiltani az oldalról és törölni a személyes fiókját.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatások használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért - a jogsértés elévülésének időpontjáig - a szolgáltatás megszűnését, illetve a személyes fiókjának a megszűnését követően is fennáll.

 

9. Egyéb

Amennyiben a Szolgáltató nem él jelen dokumentumban meghatározott jogaival, az nem jelenti az arról a jogról való lemondást.

Jelen dokumentumból eredő felhasználói jognak vagy kötelezettségnek másra történő átruházása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.